Menu

Důležité novinky v oblasti legislativy dotýkající se bydlení v bytových domech


Průkazy energetické náročnosti budovy

V červenci 2015 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií (zák. č. 103/2015 Sb., kterým se mění zák. č. 406/2000 Sb.). 

Tato novelizace zavádí mimo jiné výslovnou povinnost Státní energetické inspekce provádět důsledné kontroly průkazů energetické náročnosti budovy (PENB), a to v počtu kontrol odpovídajícímu alespoň 20 % počtu PENB vydaných v předchozím kalendářním roce. Lze tedy předpokládat zvýšenou kontrolní aktivitu ze strany státní správy vůči vlastníkům nemovitostí.

Další na první pohled významnou změnou je zrušení povinnosti nechat zpracovat PENB v termínech v návaznosti na celkovou energeticky vztažnou plochu budovy (tedy termíny pro budovy do 1000 m2 do 1. 1. 2019, budovy větší než 1000 m2 a menší než 1500 m2 do 1. 1. 2017 a budovy větší než 1500 m2 do 1. 1. 2015).

Na druhou stranu stále trvá povinnost opatřit si průkaz při změně dokončené stavby (změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy), při prodeji ucelené části budovy (např. prodej bytové jednotky) a od 1. 1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy.

Povinnost nechat zpracovat PENB se vztahuje na vlastníka budovy (např. bytové družstvo), případně na společenství vlastníků. Tyto osoby také odpovídají za porušení povinnosti.  V případě, že vlastník bytové jednotky, který hodlá jednotku prodat nebo pronajmout ani přes písemnou žádost PENB nedostane, má možnost nahradit jej vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Tato možnost ovšem nezbavuje vlastníka budovy a společenství povinnosti nechat průkaz zpracovat a rozhodně jej nezbavuje odpovědnosti za porušení této povinnosti a případnou sankci ze strany státu.

Průkaz nemusí nechat zpracovávat budovy uvedené v §7 odst. 5 (např. kostely, budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, stavby pro rodinnou rekreaci, které se neužívají trvale aj.) a také budovy, které jsou kulturní památkou anebo se nacházejí v památkové rezervaci. Průkaz se dále neopatřuje při prodeji nebo pronájmu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a větší změna dokončené stavby na ní byla provedena před 1. 1. 1947. Zde ovšem není úplně zřejmé jak postupovat v případě, že nebudou splněny obě podmínky, tedy hlavně oboustranný souhlas, zejména tedy pokud nový nabyvatel jednotky nebo nájemce bude na doložení PENB trvat.

Zákon o službách a rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody

Zákon č. 67/2013 Sb. (novelizované znění účinné po 1. 1. 2016), kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, zkráceně zákon o službách, je účinný necelé dva roky a již po novém roce nás čeká jeho změna. 

K významné změně došlo především v §6, který doposud akcentoval dohodu jednotlivých vlastníků a nájemníků na způsobu rozúčtování (podmíněnou souhlasem 100 %) a teprve sekundárně, nebylo-li možné dohody dosáhnout, provedlo se rozúčtování podle jiného právního předpisu (do 31. 12. 2015 dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.).

Nově zákon rozlišuje mezi domy, které mají zákonnou povinnost instalovat měřidla pro rozdělování nákladů na vytápění a TUV a na domy, které tuto zákonnou povinnost nemají (viz zákon o hospodaření energií č.406/2000 Sb. a vyhláška č. 194/2007Sb.).

U domů bez zákonné povinnosti je nadále preferována dohoda vlastníků a nájemců. Pokud se vlastníci a nájemci nedohodnou, rozúčtování se provede dle vyhlášky č. 269/2015 Sb. V domech se zákonnou povinností instalace měřidel se rozúčtování provede dle § 6 odst. 2, 3 a 4 zákona o službách a vyhlášky č. 269/2015 Sb. Dohodu vlastníků na jiném rozdělení přitom zákon nepředpokládá. Rozúčtování dle výše zmiňovaných právních předpisů platí ale až pro následující období 2016, rozúčtování letošního roku se tedy provede dle dosavadních pravidel.

Další změnu novelizace zákona o službách přináší v oblasti sankcí. Zákon výslovně uvádí už jen pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním, zejména oznamovací povinnost týkající se počtu osob v domácnosti nebo prodlení s předložením vyúčtování. Výše pokuty od roku 2016 bude záviset na rozhodnutí společenství nebo družstva, maximálně však může dosáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Pokuty za prodlení s peněžitým plněním již nově zákon neobsahuje, lze proto využít výpočtu úroku z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Novela občanského zákoníku

O novelizaci „nového“ občanského zákoníku se mluvilo vlastně ještě dříve, než na začátku roku 2014 vstoupil v účinnost. V současné době vláda schválila návrh novely, který mimo jiné předpokládá zrušení povinnosti přizpůsobit název společenství občanskému zákoníku do konce letošního roku (tedy požadavek, že název musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu). Otázkou ovšem zůstává, zda se vládní návrh dostane legislativními procesy přes poslaneckou sněmovnu a senát až k podpisu prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů a zda je reálné, aby novelizace nabyla účinnosti ještě před koncem roku. Text vládního návrhu si můžete přečíst ZDE.

 

Autor: ElF

Pro náš dům, z. s.

Veveří 102

616 00 Brno

info@pronasdum.cz