Menu

Domovní kotelny v číslech

Problematika nákladů na výrobu tepla z domovních kotelen je často diskutována v médiích i na internetu, ale často pro tuto diskuzi chybí seriózní podklady. Proto vám přinášíme po dohodě s vedením Stavebního bytového družstva ve Studénce-Butovicích výsledky provozu domovních kotelen za roky 2011-2013. Tato čísla budeme moci zanedlouho doplnit i o rok 2014. Příběh kotelen a čísla jsou velice poučná a mohou posloužit jako vodítko při rozhodování dalších potenciálních zájemců o domovní kotelny.


Příběh vlastních kotelen

Rozhodnutí o zbudování vlastních kotelen bylo reakcí na stále vzrůstající cenu tepla od místního dodavatele tepla. Rozbor cen tepla a struktury spotřeby podle odběrných míst vedl k úvaze o nutnosti o odpojení od centrálního zdroje a výstavbu vlastních kotelen v jednotlivých domech. Technicky se jedná o tzv. kaskádové kotelny složené z kondenzačních kotlů Therm 45 KD. Jednotlivé kaskády byly navrženy podle vypočtených tepelných ztrát jednotlivých objektů, které se pohybovaly v rozmezí 80 – 180 kW, to odpovídá technickému řešení kaskády 2 až 4 kotlů.

Původně bylo plánováno 18 domovních kotelen. Potvrdilo se, že samotná výstavba kotelen nebyla tak náročná časově. Nejnáročnější byla samotná příprava a překonání peripetií se stavebními povoleními na jednotlivé kotelny. V lednu 2011 bylo předáno do užívání 11 domovních kotelen, ostatní neobdržely stavební povolení z důvodu nesouhlasu spoluvlastníků domů. Při celkové investici do domovních kotelen ve výši 8,32 mil. Kč bylo cílem zadavatele ušetřit cca 150 Kč/GJ za vyrobené teplo. V průměru se tak na jeden dům mělo uspořit přes 100 tis. Kč, aby reálná návratnost nepřekročila vypočtených 7,5 roku. V letech 2013 a 2014 bylo dokončeno dalších 5 kotelen, které získaly stavební povolení později.

V současné době mají první kotelny za sebou téměř 4 roky bezproblémového provozu a to je již dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možno provést ekonomickou bilanci provozu a zjistit jak vysoké jsou vlastně náklady na výrobu tepla z domovní kotelny.

Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny

Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny můžeme rozdělit na náklady na samotné palivo – zemní plyn a ostatní náklady. Do těchto ostatních nákladů patří náklady na elektrickou energii, technologickou vodu, mzdy a zákonné pojištění, náklady na opravy, údržbu a revize, výrobní a správní režii. Dalšími náklady jsou náklady na samotnou investici, tzn. odpisy, příp. úroky z úvěru. Samotný ERÚ odhaduje k 28. 4. 2014 vedlejší náklady na palivo při výrobě ze zemního plynu v domovní kotelně o v průměru na 180 Kč/GJ bez DPH.

Díky tomu, že kotelny si spravuje a provozují samosprávy domů, jsou vedlejší náklady v domovních kotelnách ve Studénce hluboce pod průměrem. V roce 2014 se hodnota vedlejších nákladů pohybovala na sledovaných kotelnách od 87 do 133 Kč/GJ včetně daní, průměr činí 114 Kč/GJ. V těchto nákladech jsou všechny vedlejší náklady včetně odpisů investic. Výše těchto nákladů se v letech 2011 – 2013 liší maximálně v jednotkách korun přepočtených na spotřebovaný gigajoul tepla.

Složitější je situace, co se týče plateb za zemní plyn. Do roku 2012 dodával do nově zbudovaných kotelen bytového družstva zemní plyn dominantní dodavatel  RWE prostřednictvím svojí dceřiné společnosti. Samotné kotelny byly zařazeny do kategorie maloodběr do 630 MWh ročně a odebíraly plyn od dodavatele za ceníkové ceny. V roce 2012 byl zorganizován kolektivní nákup zemního plynu pro kotelny.

 

Změna dodavatele plynu

Je pravdou, že v letech 2011 a 2012 nebylo dosaženo cíle, který si investor vytýčil, tj. ušetřit zhruba 150 Kč/GJ. Uživatelé sice byli spokojeni s dalšími výhodami, které zřízením domovních kotelen získali. Je to zejména nezávislost v rozhodování o dodávkách tepla v přechodných obdobích. Bez vlivu zvenčí si uživatelé bytů rozhodují, kdy se spustí systém vytápění. Kotelny vyrábějí i teplou užitkovou vodu, obyvatelé si pochvalují komfort i v dodávce vody dodané beze ztrát v rozvodech. Teplé vody je dostatek a klesly i náklady na její výrobu. Navíc teplá voda z nových kotelen teče čistá bez nežádoucích příměsí, což dříve nebylo pravidlem. Cena tepla s oproti původní ceně tepla po započtení vedlejších nákladů téměř nezměnila.

Proto společnost Thermona doporučila v rámci vyhodnocení provozu domovních kotelen v roce 2012 využít liberalizace trhu se zemním plynem a uskutečnit pro domovní kotelny kolektivní nákup plynu na rok 2013. K tomu kroku byli členové představenstva zprvu silně nedůvěřiví. Mělo to dva důvody. Prvním důvodem byla nechuť k alternativním dodavatelům. Stávající dominantní dodavatel nebyl ochoten se o nějaké výrazné slevě či kolektivním nákupu v té době bavit. Proto nezbývalo než se obrátit na menší alternativní dodavatele, kteří díky sdělovacím prostředkům a PR velkých firem neměli na trhu zrovna nejlepší pověst. Druhým důvodem k nedůvěře byla vysoutěžěná cena. Dotaz, jak může být úplně stejný produkt, který je navíc dopravován do kotelen stejnou trubkou, o více než 30 % levnější, je naprosto legitimní a těžko se na něj odpovídá. Nicméně počáteční nedůvěra byla prolomena a změna dodavatele zemního plynu byla uskutečněna. Dnes víme, že to byl jednoznačný krok správným směrem. Výsledkem kolektivního nákupu bylo, že cena zemního plynu klesla v roce 2013 oproti roku předcházejícímu o 137 Kč/GJ (včetně daní) a náklady na palivo klesly průměrně o 170 tis. Kč na jednu kotelnu. Teprve tímto krokem byla potvrzena největší výhoda nezávislých domovních kotelen, která plyne z liberalizace trhu se zemním plynem a to je konkurence na straně dodavatelů. Cena tepla z domovních kotelen díky tomuto fenoménu dramaticky klesá a možnost výběru dodavatele plynu výrazně zrychluje návratnost investice do kotelny.

Porovnání nákladů na výrobu tepla (11 domovních kotelen, lokalita Studénka – SM kraj)

Rok

2011

2012

2013

Množství spotřebovaného tepla v GJ

12 150

12 750

12 330

Platby za zemní plyn včetně DPH (Kč)

5 394 262

5 546 324

3 674 204

Náklady na zemní plyn včetně DPH (Kč/GJ)

444

435

298

Celkové náklady na výrobu tepla včetně vedlejších nákladů a daní

568

549

412

 Meziroční rozdíl plateb po změně dodavatele plynu

-32,20%

 

Z  porovnání vyplývají následující skutečnosti:

  • Náklady na výrobu tepla v domovních kotelnách byly v roce 2013 včetně vedlejších nákladů a daní 412 Kč/GJ. Cena místního dodavatele tepla byla v roce 2013 687 Kč/GJ.
  • Náklady na zemní plyn v roce 2013 tvořilo 70 % nákladů na výrobu tepla a 30 % jsou ostatní náklady (náklady na elektrickou energii, technologickou vodu, mzdy a zákonné pojištění, náklady na opravy, údržbu a revize).
  • Úspora nákladů po změně dodavatele plynu byla více než 170 tis. Kč na jednu kotelnu a téměř 1,9 mil. Kč na 11 kotelnách.
  • Možnost výběru dodavatele plynu výrazně zrychluje návratnost investice do kotelny.
  • Se vzrůstající cenou tepla z centrálního zdroje se zvyšuje provozní úspora. V současné době je rozdíl cen tepla v lokalitě mezi centrálním zdrojem domovní kotelnou téměř 40 %, takže návratnost investice je 3 – 4 roky podle výše spotřeby.

Naše řešení pro domovní kotelny

Jako výrobci kotlů jsme někdy napadáni, že poskytujeme zájemcům o kotelny nepravdivé údaje, jen abychom zajistili odbyt našich výrobků. Proto se snažíme komunikovat s potenciálními zájemci o domovní kotelny seriózně. Pokud nás někdo s podobným záměrem osloví, ochotně se podělíme o nabyté zkušenosti. Nabízíme bezplatnou konzultaci a místní šetření s možnými investory, jejímž výsledkem je návrh technického řešení a studie návratnosti a přínosu. Naše práce nekončí odevzdáním díla na klíč do rukou investora. Chceme se o něj i zařízení dále starat. Samozřejmostí je zajištění bezproblémového záručního a pozáručního servisu, možnost dálkového dohledu provozu kotelny a samozřejmě pomoc při výběru dodavatele zemního plynu. Tento bod totiž významně ovlivňuje to, za kolik peněz budou uživatelé námi dodaných kotelen topit a také tedy jak moc budou spokojeni. Proto pro roky 2015 a 2016 připravujeme systém kolektivního nákupu zemního plynu pro uživatele našich kotelen s cílem snížit jejich náklady na zemní plyn na co nejnižší úroveň. Zájemci o naše služby či radu nás mohou kdykoliv kontaktovat. Rádi zájemcům předložíme i konkrétní doplňující informace a údaje z reference.

 

Autor: Milan Kubíček

zástupce spol. Thermona

web: www.thermona.cz

e-mail: thermona(zavináč)thermona.cz